Riktlinjer vid foto- och filmtillstånd

 • TV-inspelningar, filminspelningar, fotograferingar och annan liknande verksamhet som sker inom VRs trafikområden får endast ske med tillstånd från VR. Undantag gäller Pågatågen. Vill du filma på Pågatågen måste du ansöka om tillstånd från Skånetrafiken. För att fotografera/filma för privat bruk med handhållen utrustning krävs inget tillstånd.
 • Inspelning eller fotografering får inte störa eller påverka trafiken, resenärerna eller VRs anställda.
 • Inspelning eller fotografering får inte göra intrång på resenärer eller andra personers integritet.
 • Filmning eller fotografering får inte ske närmare än en meter från plattformskant.
 • Spårområde får endast beträdas i gatuspår och på särskilt anordnade övergångar där allmänheten har tillträde.
 • Ljussättning får inte störa trafiken, personal eller resenärer negativt eller skymma sikten för förarna.
 • Utrustning får inte placeras på ett sådant sätt att det kan uppstå snubbelrisk eller annan fara för VRs personal eller resenärer.
 • Filmtillståndet ska tas med i samband med filmning och gäller inte som färdbevis.
 • Direktiv som lämnas av VRs personal ska följas.
 • Tillståndshavaren är ansvarig för all skada som åsamkas VR Sverige AB, personal, resenär eller annan i anledning av inspelningsverksamheten såvida inte tillståndshavaren kan visa att skadan vållats av annan än tillståndshavaren.
 • Om vagnar eller hållplatsmiljö nedsmutsas av tillståndshavaren, debiteras särskild avgift för städning.
 • Tillståndshavaren är skyldig att noggrant följa bestämmelserna om ordning och säkerhet i kollektiv persontrafik i 4 kap ordningslagen (1993:1617) samt bestämmelser i andra lagar och författningar som är tillämpliga.
 • Tillståndshavaren är skyldig att omedelbart avbryta filmning om VR Sverige AB begär det.